halada@haladalegal.cz  774 703 582

Zásady ochrany osobních údajů

JUDr. Martin Halada, LL.B., advokát, ev. č. ČAK: 19981, IČO: 75417197, se sídlem Na Stezce 1328/7, 100 00 Praha 10 (dále jen „Halada Legal“ nebo „Správce“) je odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů souvisejících s návštěvou webu www.haladalegal.cz (dále jen „Webové stránky“). 

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) Vám poskytují informace o tom, jaké kategorie osobních údajů o Vás zpracováváme, za jakými účely a v jakém rozsahu je zpracováváme, co nás k tomu opravňuje a po jakou dobu jsme oprávněni je zpracovávat.

Účely zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být Správcem zpracovávány pro tyto účely:

  • Plnění smlouvy, včetně jejího sjednání (smlouvy o poskytování právních služeb či plnění požadavků klientů, tj. faktický výkon právních služeb podle právních předpisů upravujících výkon advokacie; vztahy s obchodními partnery, například partnerskými advokátními kancelářemi či dodavateli výrobků a služeb);
  • Plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy; řádné vedení advokátního spisu včetně e-mailové komunikace, seznamu kontaktů a poskytovaných služeb);
  • Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů, a cílení reklamy (Halada Legal může zasílat obchodní sdělení či newslettery, zejména z oblasti práva a podnikání, a nabízet služby prostřednictvím e-mailu; pro cílení reklamy mohou být využívány také údaje získané při návštěvě Webových stránek);
  • Ochrana oprávněného zájmu Správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů Halada Legal, například identifikace klienta ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti);
  • Ochrana oprávněného zájmu třetích osob (zejména klientů) v souladu s pravidly upravujícími výkon advokacie;
  • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů na Webových stránkách.

Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb.

Údaje subjektů údajů Účely zpracování
Jméno a příjmení Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Kontaktní adresa Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
E-mail Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Telefonní číslo Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Číslo účtu a jiné transakční údaje Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
IČO, DIČ  Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
Rodné číslo Plnění smlouvy, Plnění právních povinností
Datum narození  Plnění smlouvy, Plnění právních povinností

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Pokud udělíte Halada Legal souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení, a to prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a že lze souhlas kdykoli písemně na adresu Halada Legal anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě s obchodním sdělením odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

Příjemci osobních údajů

Halada Legal Vaše osobní údaje zpřístupňují pouze oprávněným osobám, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. 

Osobní údaje třetích osob 

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků klientů či dodavatelů Správce a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se Správcem, popř. jiné údaje, které Správce obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Správce za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. Správce bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. 

Doba uchování osobních údajů

Hledáte spolehlivého advokáta, který Vám bude oporou?

Kontaktovat

HALADA LEGAL

Haštalská 27, 110 00 Praha 1

+420 774 703 582

halada@haladalegal.cz

Kontakt

HALADA LEGAL advokátní kancelář

JUDr. Martin Halada, LL.B., advokát

Adresa kanceláře Haštalská 27, 110 00 Praha 1

ev. č. ČAK 19981

IČO: 75417197

DIČ: CZ9110012098

ID Datové schránky: szxsps7

Fakturační adresa: Na Stezce 1328/7, 100 00 Praha

Děkuji! Vaše zpráva byla odeslána a odpovím Vám nejpozději do 24 hodin.
Bohužel nedošlo k odeslání Vaší zprávy.